GOD SE FOTO-ALBUM

GOD SE VERGETE FOTO VAN SY SEUN

In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom gegee het, voortrefliker is as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê: “Jy is my Seun, van vandag af is Ek jou Vader,” en ook: “Ek sal sy Vader wees, en Hy sal my Seun wees”. En wanneer God die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: “Al die engele van God moet Hom aanbid.” Van die engele sê Hy: “Hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme.” Maar van die Seun sê Hy: “U troon, o God, staan vir ewig vas, met u koninklike septer laat U reg geskied. U het die reg lief en U haat die onreg. Daarom het God, u God, U onder groot vreugde tot Koning gesalf bo u tydgenote.” En verder: “U, Here, het in die begin die aarde gevestig, en ook die hemel is die werk van u hande. Dié dinge sal vergaan, maar U bly bestaan; soos ‘n kledingstuk sal alles verslyt; soos klere sal U dit oprol; ja, soos ‘n kledingstuk sal dit vervang word. Maar U, U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie.” Van watter engel het Hy ooit gesê: “Sit aan my regterhand, totdat Ek jou vyande aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat Hy uitstuur om dié te dien wat die saligheid gaan beërf nie?” Hebreërs 1:1-14 (NAV)

God praat hier in die eindtyd deur Jesus. Die dae van profete weeg nie op teen sy Kind nie. So belangrik is Hy, dat tyd nou in Jesus se hande is.
Jesus beheer die toekoms. Hy is God se unieke erfgenaam. Alles is syne.
Jesus beheer die verlede. Hy is die Skepper deur wie God alles gemaak het.
Jesus is God se presiese ewebeeld. God se heerlikheid straal uit Hom.Hy is die afbeelding van die wese van God.
Jesus is so sterk en magtig dat Hy alles in sy hand vashou deur sy Woord.
Jesus reinig almal wat glo. Sy bloedrooi bloed was ons lewens spierwit.
Jesus het nou die heel belangrikste plek in die hemel. Alle mag is Syne.
Alle engele aanbid Jesus. Jesus is Skepper van alles.

GOD SE BEKENDE FOTO VAN JESUS

Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê.”Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!” Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: “Kom ons gaan reguit Betlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het.” Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef, en die Kindjie wat in die krip lê. Toe hulle Hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Lukas 2:8-20 (NAV)

Deur alle eeue sing mense OOR GOD, maar hierdie keer in Lukas 2, stuur God die beste koor in die heelal: Sy engele!

Ons ken hulle trefferlied: “Eer aan God in die hoogste hemele …”

  • Lof ontplof as God se Kind verskyn.
  • Die hemelruim is vol.
  • Ons uitdaging: Sing saam!
  • Ons leer by die engele en die herders.
  • Ons word vredesgesante.
  • Onshet Jesus se foto gesien.
  • Ons dra dit saam.
  • Ons spog oor Hom.
  • Ons het nuwe musiek gehoor.
  • Ons sing dit.